Welcome to the Apache Tika 1.27 Server

For endpoints, please see https://wiki.apache.org/tika/TikaJAXRS and http://tika.apache.org/1.27/miredot/index.html